Partner broker

Partner broker d.o.o.

PARTNER ZAŠTITA d.o.o. bavi se poslovima privatne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti te svojim korisnicima profesionalnim pristupom umanjuje rizik od raznih oblika ugrožavanja osoba i imovine.

Obzirom da je rizik pojam kojim se bavimo i kojem se duboko posvećujemo, a s ciljem da za našeg korisnika isti bude minimiziran, u suradnji sa našom sestrinskom tvrtkom, ovlaštenim brokerom u osiguranju i reosiguranju, obuhvaćamo u prevenciji pojam rizika u širem smislu i na taj način još kvalitetnije štitimo naše korisnike, a ukoliko se štetni događaj i ostvari na usluzi smo u sanaciji posljedica štete, a za što je zadužena naša sestrinska tvrtka PARTNER BROKER d.o.o.

PARTNER BROKER d.o.o. tvrtka je koja se bavi poslovima posredovanja u osiguranju i za naše korisnike provodi aktivnosti:

  • Analiza postojećih rizika i ugovorenih polica osiguranja, kako bi se osiguralo kvalitetno pokriće i zaštita ljudi i imovine te zaštitili financijski i pravni interesi
  • Pregovori sa osiguravajućim društvima kako bi se klijentu osigurao najbolji omjer premije i pokrića
  • Kontrola povećanja i smanjenja rizika tijekom trajanja ugovora o osiguranju, kako bi se izbjegli neočekivani događaji u vezi sa sklopljenim ugovorom o osiguranju
  • Poboljšanje procesa i pomoć pri utvrđivanju prava iz osiguranja tj. naknadi šteta
  • Pomoć kod pripreme dokumentacije i provedbe postupka javne nabave
  • Pronalaženje rješenja za osiguranje specifičnih rizika na reosigurateljnom tržištu

U cilju ostvarenja kvalitetnog i efikasnog procesa prijave i naknade šteta, broker će u suradnji sa korisnikom provoditi slijedeće aktivnosti:

  • Unaprijed dogovoriti procedure i procese potrebne za naknadu šteta, kako bi se osigurao što manji angažman korisnika i učinila naknada štete što jednostavnijom
  • Pružati pomoć prilikom prijave štete osiguratelju
  • Kontrolirati cijeli proces, od prijave do naknade štete
  • Ukoliko je potrebno, uz vlastita iskustva, angažirati stručne osobe za procjenu uzroka i visine štete

PARTNER BROKER d.o.o. zastupa svoje korisnike ispred osiguravajućih društava na temelju punomoći ili ugovora te za svoje korisnike može prikupiti i analizirati ponude svih vrsta osiguranja od svih renomiranih osiguravajućih društava u RH.

Posjetite web stranicu Partner Broker